Naše služby

NAŠE SLUŽBY


Preventivní programy


Základem každého preventivního programu je soubor vyšetření, které slouží k zjištění vašeho celkového zdravotního stavu prováděné interním lékařem a dalšími specialisty dle potřeb.

Na základě diagnostiky vašeho celkového zdravotního stavu vyloučíme během prohlídek významné změny vedoucí k možnému onemocnění krevního oběhu, srdce, plic, jater a ledvin, eventuálně cukrovky v následujících 3 - 5 letech.

 • komplexní vyšetření interním lékařem
 • elektrokardiografie EKG
 • ergometrické vyšetření
 • echokardiografické vyšetření
 • vyšetření žilní nedostatečnosti
 • ultrazvukové vyšetření horní poloviny břicha
 • klinické vyšetření a zhodnocení nálezu interním lékařem
 • rozbor moči+ sediment
 • krevní testy
 • u mužů test na hladinu testosteronu
Preventivní programy

Prémiová zdravotnická péče


Prémiová zdravotnická péče představuje souhrn jednotlivých vyšetření na sebe navazujících, ve formě přednostního objednání dle časových možností klienta spolu se zajištěním nadstandartních služeb.


 • magnetická rezonance hlavy, končetin, kloubů nebo úseku páteře (s kontrastní látkou nebo bez)
 • lékařská konzultace před cestou do zahraničí
 • přístup k lékařům ostatních specializací a k dalšímu vyšetření
 • péče zajištěna dle časových možností klienta
 • přednostní objednání na požadovaná vyšetření
 • hrazení regulačních poplatků za hospitalizaci
 • výběr očkování z nabídky
 • e-mailový servis
 • lékový a receptový servis
Prémiová zdravotnická péče

Individuální zdravotnická péče


Vnitřní lékařství - seznam výkonů

 • Klinické vyšetření v oboru vnitřní lékařství
 • Preventivní interní vyšetření
 • Dispenzární péči v oboru vnitřní lékařství
 • Ambulantní monitorace krevního tlaku (ABPM, tzv. tlakový holter)
 • 24h a delší monitorace EKG (EKG Holter)
 • EKG vyšetření
 • Ultrasonografie břicha
 • Měření okysličení krve kyslíkem (oxymetrie)
 • Monitorace srdečního rytmu pomocí epizodního záznamníku
 • Zátěžové EKG vyšetření (ergometrie)
 • Široké spektrum krevních odběrů
 • Monitorace antikoagulační léčby (INR), včetně stanovení INR z kapky krve z prstu
 • Okamžité stanovení hladiny glykémie v krvi z kapky krve
 • Ultrazvuková vyšetření magistrálních mozkových tepen
 • Klinické vyšetření v oboru vnitřní lékařství
 • Ultrasonografie břicha
 • Ambulantní monitorace krevního tlaku (ABPM, tzv. tlakový holter)
 • 24h a delší monitorace EKG (EKG Holter)
 • Monitorace srdečního rytmu pomocí epizodního záznamníku 14dní
 • Ultrazvuková vyšetření magistrálních mozkových tepen
 • EKG s popisem

Individuální zdravotnická péče zahrnuje i jednorázovou službu spěšného objednání k vyšetření, K dispozici široká nabídka vyšetření, která se provádí v našich smluvních zdravotnických zařízeních.

Individuální zdravotnická péče

Firemní zdravotnická péče


Nadstandardní osobní zdravotnické služby

Balíček manažerské komplexní prohlídky
detailní vyšetření internistou, kontrola neurologické léze, fyzikální vyšetření, kontrola očkování, zrakový test, měření krevního tlaku, BMI index, EKG, onkologické preventivní vyšetření, odběr krve a moči pro stanovení hladiny cholesterolů, cukrů a HDL, objednání u specialisty podle nálezu internisty, písemné zhodnocení zdravotního stavu, … % sleva na dentální hygienu, poukaz na rehabilitaci a maséra v hodnotě, rodinné preventivní očkování proti chřipce

Referenční asistence pro TOP management
Vztahuje se na členy TOP managementu a jejich rodinné příslušníky, objednávání u specialisty dle nálezu internisty, zajištění hospitalizace v nadstandartním a vysoce odborně erudovaném zařízení podle typu onemocnění, zajištění odborného doprovodu po celou dobu vyšetřovacích, nebo léčebných procedur, zajištění léčebné a rekondiční rehabilitace, 24 hod. zajištění odborné péče doma, ve firmě, zajištění následné péče např. při úrazu, nebo nutnosti podávat lék injekcí, infuzí, telefonní dispečink s odbornou poradou, servis domácí péče, vyzvednutí léků v lékárně, dovoz do místa bydliště, ošetření navržení plánu zdravotní prevence, zpracování programu kardiovaskulární prevence, vypracování dietologického programu.

Služby poskytované pro organizace a společnosti
Ve vyčleněných dnech nabízíme komplexní služby pouze pro klienty dané organizace. Zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci; periodické preventivní prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob, a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem; mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů; dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku. Zajišťujeme též školení první pomoci s ohledem na Vaše požadavky a kategorizaci prací ve vaší organizaci.  Vstupní-výstupní, periodické a mimořádné preventivní prohlídky zajišťujeme v naších smluvních lékařských ordinacích nebo v případě požadavku část prohlídek můžeme provádět dle objednávky na pracovišti klienta dané organizace.

Speciální služby

BOZP služby
Nabízíme celou škálu BOZP služeb (BOZP problematika patří od 1.4.2012 pod PLS služby). Informace o BOZP službách poskytneme na vyžádání. Lékař a sestra ordinace budou dodržovat pořadí, včasnost, rychlost a kvalitu prohlídky. Bude dána minimální doba čekání s minimální časovou ztrátou v zaměstnání. V případě potřeby jsme schopni zajistit prodloužení odpoledních ordinačních hodin v naší ordinaci. Pro sledování vlivu práce na zdravotní stav zaměstnanců máme zajištěnou spolupráci s hygienikem a technikem BOZP.

Kontroly pracovišť
Kontroly pracovišť provádíme 1x ročně. Kontroly pracovišť provádí naši odborníci s certifikací BOZP služeb v případě jejich vyžádání. 

Kontroly nemocnosti
Zaměstnavatel je oprávněn (nikoli povinen) kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, a to pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Na základě písemné žádosti zajistíme provedení kontroly, jelikož spolupracujeme s příslušnou správou sociálního pojištění.

Komplexní péče pro děti


Soubor vyšetření:

 • vstupní komplexní lékařské vyšetření
 • zajištění preventivních vyšetření
 • zajištění povinného i nadstandardního očkování včetně konzultace
 • péče pediatra / praktického lékaře pro děti a dorost s možností registrace
Komplexní péče pro děti

Komplexní péče pro dospělé


Každý schopný manažer potřebuje zdravotní concierge.

 1. Protože požaduje časovou a procesní efektivitu v řešení jeho zdravotních potíží.
 2. Protože předpokládá, že lékař o postupu rozhoduje na základě výsledků všech provedených vyšetření.
 3. Protože je zvyklý řešit věci systémově a ne až přijdou problémy.
 4. Protože nemá prostor zabývat se organizací zdravotní péče o svou osobu.

V České republice existuje Program privátní zdravotní péče, který tyto požadavky vytížených osob respektuje. Tento zdravotní servis - Program poskytuje Medica Group v rámci své smluvní sítě zdravotnických zařízení.

 • Zdravotní péče je organizovaná tak, aby byl optimalizován počet Vašich návštěv lékaře a vyšetření a byl minimalizován čas strávený v čekárně. Konzultace se specialisty jsou prováděny před Vaší osobní návštěvou lékaře, aby byl postup maximálně optimalizován a doplněn o případná další potřebná vyšetření před samotnou návštěvou. Krevní odběry jsou prováděny v libovolném čase na místě, které si určíte (domov, office). Můžete se místo neefektivně stráveného času věnovat své rodině nebo zálibám.
 • Program konsoliduje informace o Vašem zdravotním stavu napříč odbornostmi a na jejich základě řídí zdravotní péči o Vás. Internisté posuzují výsledky vyšetření napříč odbornostmi a posuzují souvislosti. Zdravotní informace jsou centralizovány ve Vaší elektronické kartě. Lékař sítě, který Vás ošetřuje, k nim má přístup pod svým heslem. Pracuje tedy s komplexními informacemi o Vás, ne jen s těmi, které souvisejí s jeho odborností, anebo které mu sdělíte Vy osobně. Již není potřeba mít obavu, že lékař o Vás něco neví.
 • Organizace zdravotní péče začíná vstupní nadstandardní preventivní prohlídkou na míru. Rozsah prohlídky je stanoven odborníky s důrazem na komplexní formu odhalení zdravotních rizik a zároveň šetrného přístupu z pohledu vyšetřovacích metod. Program má za cíl udržet Vás v nejlepší kondici, ne Vám jen pomáhat, až když máte zdravotní problém. Vaše zdraví je pod kontrolou.
 • Na zelené lince a emailu je Vám neustále k dispozici zdravotník klientského centra, se kterým můžete konzultovat veškeré své zdravotní problémy, a která také péči o Vás u lékařů organizuje. Již nemusíte přemýšlet nad tím, jak svůj problém vyřešit.

Lékaři sítě Medica Group jsou jen špičkoví odborníci ve všech regionech České republiky. Zdravotní péče je pro vás zajištěna ve vybraných ambulancích, na vybraných klinikách a pracovištích zdravotních zařízení. Již nemusíte přemýšlet nad tím, jak se dostat do těch nejlepších rukou.

Komplexní péče pro dospělé

Stomatologická péče


Rádi se postaráme o Váš úsměv.

Stomatologická péče

Preventivní programy pro fyzické a duševní zdraví


Kardiovaskulární onemocnění vznikají v důsledku působení mnoha rizikových faktorů. V České republice podlehne srdečně-cévním chorobám každý druhý člověk. Včasným odhalením onemocnění, či rizikových faktorů z působujících kardiovaskulární onemocnění, může být riziko poškození zvráceno.

 • Klinické vyšetření v oboru kardiologie
 • Preventivní kardiologické vyšetření
 • Dispenzární péči v oboru kardiologie a vnitřní lékařství
 • Preventivní kardiologické vyšetření sportovců
 • Ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie), včetně kontrastního
 • Ambulantní monitorace krevního tlaku (ABPM, tzv. tlakový holter)
 • 24h a delší monitorace EKG (EKG Holter)
 • EKG vyšetření
 • Transesophageální (jícnové) echokardiografické vyšetření
 • Měření okysličení krve kyslíkem (oxymetrie)
 • Monitorace srdečního rytmu pomocí epizodního záznamníku
 • Zátěžové EKG vyšetření (ergometrie)
 • Široké spektrum krevních odběrů
 • Monitorace antikoagulační léčby (INR), včetně stanovení INR z kapky krve z prstu
 • Okamžité stanovení hladiny glykémie v krvi z kapky krve
 • Ultrazvuková vyšetření magistrálních mozkových tepen
 • pravidelné kontroly kardiostimulátorů a defibrilátorů(ICD)
 • Klinické vyšetření v oboru kardiologie
 • Echokardiografie
 • Ambulantní monitorace krevního tlaku (ABPM, tzv. tlakový holter)
 • 24h a delší monitorace EKG (EKG Holter)
 • Monitorace srdečního rytmu pomocí epizodního záznamníku 14dní
 • Ultrazvuková vyšetření magistrálních mozkových tepen
 • EKG s popisem
 • Oxymetrie

Pro rizikové pacienty, kteří trpí například obezitou, diabetes, hypertenzí, vysokým cholesterolem apod. může být doporučeno provést doplňující vyšetření:

 • USG karotid – vyšetření stavu tepen v těle a aterosklerotických plátů
 • Ergometrie – určeno pro rizikové, zatím asymptomatické pacienty, kdy je měřena elektrická aktivita srdce a sledovány změny, ke kterým dochází vlivem fyzické zátěže pacienta
Preventivní programy pro fyzické a duševní zdraví

Onkologická prevence


Onkologický preventivní program pro muže

Soubor vyšetření:

 • vstupní vyšetření klinickým onkologem
 • rentgenové vyšetření hrudníku
 • ultrazvukové vyšetření dolní a horní poloviny břicha
 • závěrečné hodnocení klinickým onkologem
 • rozbor moči + sediment
 • krevní testy (zobrazit laboratorní metody tohoto programu)
 • zajištění doprovodu
 • příjemné a nové prostředí
 • minimální čekací doby na vyšetření
 • respektování vašich časových možností
 • jeden telefonní kontakt a e-mail pro vyřízení vašeho požadavku
 • individuální přístup zdravotnického i nezdravotnického personálu
 • bezplatné parkování na parkovišti před areálem nemocnice po dobu vyšetření

Doplňková vyšetření (po konzultaci s lékařem):

 • kolonoskopické vyšetření
 • gastroskopické vyšetření
 • CT (počítačový tomograf) hrudníku
 • CT (počítačový tomograf) břicha
 • CT (počítačový tomograf) malé pánve

Onkologický preventivní program pro ženy

Soubor vyšetření:

 • vstupní vyšetření klinickým onkologem
 • vstupní vyšetření gynekologickým lékařem
 • ultrazvukové vyšetření pánve
 • ultrazvukové vyšetření prsou
 • mamografické vyšetření prsou
 • rentgenové vyšetření hrudníku
 • ultrazvukové vyšetření dolní a horní poloviny břicha
 • kolonoskopické vyšetření
 • závěrečné hodnocení gynekologickým lékařem
 • závěrečné hodnocení klinickým onkologem
 • rozbor moči + sediment
 • krevní testy (zobrazit laboratorní metody tohoto programu)
 • zajištění doprovodu
 • příjemné a nové prostředí
 • minimální čekací doby na vyšetření
 • respektování vašich časových možností
 • jeden telefonní kontakt a e-mail pro vyřízení vašeho požadavku
 • individuální přístup zdravotnického i nezdravotnického personálu
 • bezplatné parkování na parkovišti před areálem nemocnice po dobu vyšetření

Doplňková vyšetření (po konzultaci s lékařem):

 • gastroskopické vyšetření
 • CT (počítačový tomograf) hrudníku
 • CT (počítačový tomograf) břicha
 • CT (počítačový tomograf) malé pánve

Pneumologie a ftizeologie


Pneumologické vyšetření se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění plic a dýchacích cest. Řadu plicních onemocnění lze detekovat již před příchodem prvních příznaků. Zahájením včasné léčby můžeme docílit odvrácení i případného rozvinutí nemoci.

Plicní program:

 • Odborné vyšetření plicním lékařem
 • Kompletní funkční vyšetření plic
 • Komplexní plicní vyšetření
 • Pulsní oxymetr
 • Rentgen hrudníku
 • Spirometrie
 • Bodypletysmografie a transferfaktor (plicní difůze)
 • Bronchoprovokační test s metacholinem
 • MiniScreen
 • spirometrie/bodypletysmografie - vyšetření dechových funkcí, informuje o průchodnosti dýchacích cest (zúžení průdušek) či o stavu plicní tkáně (snížená kapacita plic)
 • FENO - dechový test, umožňuje diagnózu některých forem bronchiálního astmatu
 • DLCO - měří výměnu plynů mezi plícemi a krví
 • pulzní oxymetrie – neinvazivní měření okysličení krve
 • skiagram ("rentgen") hrudníku - slouží k odhalení např. zápalu plic či jiných onemocnění
 • krevní testy (zobrazit laboratorní metody tohoto programu)
 • protrombinový test/INR a APPT
 • zajištění doprovodu
 • příjemné a nové prostředí
 • minimální čekací doby na vyšetření
 • respektování vašich časových možností
 • jeden telefonní kontakt a e-mail pro vyřízení vašeho požadavku
 • individuální přístup zdravotnického i nezdravotnického personálu
 • bezplatné parkování na parkovišti před areálem nemocnice po dobu vyšetření

Spánková apnoe


Spánková laboratoř se zabývá diagnostikou a léčbou poruch dýchání ve spánku, které zahrnují chrápání a zástavy dechu ve spánku (apnoické pauzy).

Vyšetření spánku je prováděno během jedné noční hospitalizace pomocí systému Mini-Screen Plus a je poskytováno pouze pro dospělé pacienty. V případě pozitivního nálezu je možné zajistit jak konzervativní, tak chirurgickou léčbu poruch dýchání. Spánkové apnoe se klinicky projevují řadou příznaků. Kromě chrápání a zástav dechu to jsou: nekvalitní přerušovaný spánek, ranní bolesti hlavy a sucho v ústech, nadměrná denní spavost, snížená psychická či fyzická výkonnost a poruchy koncentrace. Dále se podílí na vzniku nebo zhoršení kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, zejména hypertenze, ischemické nemoci srdce, cévních mozkových příhod, obezitě, diabetes, hyperlipidemie, aj. Statisticky je prokázaná u apnoiků i kratší délka života.

Spánková apnoe

Telemedicína


Co to je telemedicína a jaké místo zastupuje ve zdravotní a sociální péči?

Pohledů a definic pro telemedicínu existuje několik (EU,OECD), jde o klinické aplikace infomačních a komunikačních technologií (ICT) ve zdravotní péči. Takové vymezení získává stále na větším významu, neboť rozvoj digitálních technologií, které slouží jen např. k udržování zdravého způsobu života, přes diagnostiku na dálku až po robotické operace je posledních letech resp. už i dekádách tak velký, že oddělení těch neklinických aplikací, tj. těch, které nejsou součástí zdravotních služeb - v ČR ve smyslu zákona (zejm. č. 372/2011 Sb.) - je důležité, neboť takové aplikace ICT podléhají v mnoha aspektech odlišným režimům při jejich zavádění, provozu a využívání. 

"Telemedicína se rozumí používání informačních a komunikačních technologií pro poskytování zdravotních služeb na dálku."

Jako telemedicínu tedy označujeme takové aplikace a služby, které slouží ve zdravotní péči (včetně prevence, diagnostiky, léčby či léčebné rehabilitace) a které umožnují byť jen dílčí rozhodnutí či výkon v rámci poskytovaných zdravotních služeb. Jako telemedicína nejsou zpravidla považovány aplikace, které sloužící jen jako podpůrná doplňková informace o zdravotním stavu bez definovaného vztahu ke konkrétní zdravotní službě. Telemedicína je disciplínou v rámci eHealth (elektronické zdravotnictví).

Telemedicína využívá k přenosu dat hlasové služby, obrazové služby a také datové služby. Co to znamená? Telemedicínou se může považovat například i to, když si zavolá lékař a pacient. Telemedicínská konzultace je také v případě, kdy si volá lékař s lékařem, či jiným zdravotnickým personálem. Typickým příkladem telemedicíny je sdílení obrazové dokumentace typicky např. rentgenového snímku a následná konzultace, či popis snímku v jiném zdravotnickém zařízení. S rozmachem internetu se do popředí dostalo také využití datových služeb a to zejména pro přenos zdravotních dat a to v různých podobách. Nejčastěji jde o sdílení naměřených hodnot na měřících přístrojích, jako jsou tlakoměry, osobní váhy, glukometry apod. s cílem konzultace se zdravotnickým personálem jak z pohledu prevence onemocnění, tak v případě sledování chronického stavu onemocnění.

 • Konzultace mezi vzdáleným pacientem a poskytovatelem péče
 • Telemonitoring zdravotních a diagnostických dat
 • Přenos dat/snímků k poskytovateli péče (specialistovi)
 • Konzultace mezi poskytovateli péče za účelem řízení případu
Telemedicína

Lázeňské programy


Rehabilitační centra ve spolupráci s Medica Group nabízí ve svých léčebných domech léčebně-rekreační pobyty, léčebné a relaxační procedury. Nabízíme wellness pobyty pro jednotlivce, páry i větší počet lidí. Lázeňské pobyty jsou zaměřeny nejen na odpočinek a načerpání sil, ale také prevenci zdravotních potíží pomocí. Vyzkoušet můžete ku příkladu wellness procedury, které jsou vynikající především pro relaxaci a načerpání sil. Naproti tomu procedury s cvičením Vám pomohou zpevnit pohybový aparát. V rámci pobytu si můžete využít celou řadů relaxačních procedůr, jako je například termoterapie, která využívá lokálního působení tepla, ale také nejrůznější druhy masáží. Rehabilitační centra májí velmi příjemné klimatické podmínky, díky kterým si můžete užít také spoustu volnočasových aktivit. Kromě tradičních léčebných pobytů nabízíme také například pobyt ve tmě.

Vybrat si můžete z široké nabídky.

Lázeňské programy

Rehabilitace a fyzioterapie


V oblasti rehabilitace pomáháme klientům s bolestmi pohybového ústrojí a omezenou pohyblivostí díky řadě různých postupů mezi než patří např. relaxační techniky, fyzikální působení tlaku, elektrického proudu, tepla, vody, ultrazvuku nebo stimulace akupunkturních bodů. Rehabilitační lékař úzce spolupracuje s fyzioterapeutem, který je speciálně vyškolen ke správné aplikaci fyzických způsobů léčby, od přístrojových metod po manuální a ovládá mnoho způsobů léčby konkrétních poruch svalově kosterního aparátu. Vyšetření rehabilitačním lékařem a následnou terapii doporučujeme v případě akutních nebo chronických svalových spazmů a blokád, kdy dochází k útlaku nervů a jejich bolestivému dráždění, které má za následek omezení hybnosti. Oddělní fyzioterapie nabízí též možnost individuálního fyziotréninku.

Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Na Klinice GHC Praha klademe důraz na mezioborové propojení všech segmentů. Terapeut volí postup léčby ze široké škály metodik cíleně s ohledem na potřeby klienta. Tyto postupy vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky.

Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi které řadíme blokády kloubů, svalové spasmy, poúrazové stavy, stavy pooperační, chronické vady, degenerativní potíže páteře (civilizační choroby) a další s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu.

Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým „nástrojem“ je terapeutova ruka. V našem salonu se zaměřujeme nejen na fyzioterapii samotnou, ale také na masáže klasické, sportovní, aromaterapeutické a další…

Pokud vás tedy bolí záda od sezení u počítače, máte namožené svaly ze sportu či jiné fyzické aktivity nebo si chcete jen odpočinout a relaxovat, doporučujeme využít některou z našich služeb.

Všechny zákroky a ošetření lze absolvovat též v režimu revitalizačních pobytů.

Rehabilitace a fyzioterapie

Alternativní medicína


Biorezonance

Jedná se o aplikaci kvantové fyziky a tradičních komplementárních postupů v medicíně, jako např. akupunktura. Biorezonance je neinvazivní metoda s celostním přístupem k pacientovi.

Provádí se přístrojem, který pracuje na biofyzikálním principu a zjednodušeně řečeno komunikuje s organismem pomocí elektromagnetických frekvenčních vzorků, které upravuje a vrací zpět. Umožňuje také pracovat s frekvenčním vzorem substací, bakterií, virů, alergenů apod.

Mezi hlavní výhody patří odstranění příčin nemocí a ne pouze projevů, velký indikační rozsah, použití pro více typů pacientů (děti, dospělí, ale i zvířata), nedochází k intoxikaci léky a projevům jejich vedlejších účinků. Mnoho terapeutů, kteří biorezonanci už využívají, zaznamenalo úspěchy například v oblasti léčení alergií nebo závislostí.

Akupunktura - Čínská medicína

Akupunktura je léčebná metoda čínské medicíny, která je založena na poznání souvislostí příznaků povrchu lidského těla s vnitřními orgány.

Nemoci vnitřních orgánů se projevují bolestmi na povrchu těla a například na páteři se výška lokalizace akupunkturních bodů shoduje s dermatomy západní medicíny. Naopak stimulací určitých míst povrchu těla lze působit na vnitřní orgány.

Veškerý povrch kůže je protkán drahami, které mají i vnitřní spojky k orgánům. Některé akupunkturní body slouží i k diagnostice neboť jejich bolestivost nám může určit nemocný orgán ještě dříve než dojde k závažnému onemocnění.

Médiem, které je nositelem těchto informací a vše prostupuje je čchi což je výraz, který se často překládá pojmem energie i když v čínštině má mnoho dalších významů.

Síť drah propojuje celý organismus, vnitřní orgány s okrajovými oblastmi těla, orgány se smyslovými otvory, orgány mezi sebou i vzájemně jednotlivé dráhy. Každá dráha má na povrchu těla aktivní body, jejichž stimulací se impulzy přenáší právě po drahách čchi a tím se na základě přesné diagnostiky cíleně působí na vybraná místa těla. Při aplikaci akupunktury dochází k navázání kontaktu s čchi, které se projevuje rozličnými pocity jako např. brnění, tlak, teplo, chlad, rozpínání apod. Tento pocit je důležitý pro efektivitu léčebného zásahu.

Nutriční poradenství


Nutriční specialista vám poradí, jak redukovat svou hmotnost, sestaví vám vyvážený jídelníček (i při zdravotních omezeních, alergiích a intolerancích nebo při sportovní zátěži), či vám doporučí, jak předcházet onemocněním, které souvisí s nadváhou a nesprávnou výživou.

 • zhodnocení dosavadního stravování
 • vytvoření stravovacího plánu dle potřeb klienta
 • měření na osobní váze s tělesnou analýzou
 • stanovení ideální váhy, výpočet energetické spotřeby
 • zohlednění dosavadního životního stylu, zaměstnání, časových možností, potravinových alergií, stravovacích preferencí, vlivu fyzické zátěže, stresu, zdravotního stavu
 • sestavení jídelníčku přímo na míru klienta
 • pravidelná kontrola, přeměření
 • poskytnutí informací o stravování při metabolickém syndromu (vysoký krevní tlak, zvýšená hladina glukózy, lipidů a cholesterolu v krvi)
 • poskytnutí informací o stravování při onemocnění trávicího traktu a jiných zdravotních obtížích
Nutriční poradenství

Masérské, estetické a kosmetické služby


Tradice masáží sahá až do starého Egypta, což je asi 7000 let. Největší rozmach nastal kolem roku 400 před naším letopočtem v Římě, kde byla kultura těla na velmi vysoké úrovni. Po celá staletí se masáže vyvíjely až do dnešní podoby, základy a hlavní myšlenka jsou po tisíciletí stejné. Snahou masáží je uvolnit tělo (odstranění únavy, osvěžení, zmírnění až odstranění bolesti, zlepšení pohyblivosti, atd…) a navodit psychickou pohodu, která je v dnešní době nepostradatelná. Cítíte nepříjemnou únavu nebo Vás snad bolí nohy po celodenní práci, nákupech či obíhání úředních záležitostí? I zde z velké většiny obtíže odstraní nebo alespoň zmírní masáž. Jste přetažení a nemůžete usnout? Probouzíte se v noci a máte depresivní myšlenky? Zkuste to s masáží. Možná Vás překvapí nečekaný efekt. Naučili jste se těmto obtížím čelit polykáním léků? Z jednorázového užití se stal zvyk, spíše zlozvyk. Již několik let užíváte „prášky na spaní”, a přesto nespíte. Kdybyste je vysadili, mělo by to stejný účinek. Naučte se podobné potíže odstraňovat masáží a budete ušetřeni lékové závislosti. Masáže jsou nejstarší formou léčení.

Masérské, estetické a kosmetické služby

Pečovatelská služba


Pečovatelská služba je poskytována pečovatelkou na žádost klienta nebo rodinných příslušníků, Tato služba je hrazena klientem dle platného ceníku pečovatelských služeb. Naší snahou je pomoci lidem zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších, rodiny a přátel. Naším hlavním posláním je umožnit svou podporou a pomocí seniorům a osobám se zdravotním postižením setrvat doma, v jejich domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších.

V rámci pečovatelské služby poskytujeme:

 • dovoz nebo donášku oběda
 • nákupy a pochůzky
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc a podporu při podávání jídla a pití
 • další služby dle individuálních potřeb uživatelů
Pečovatelská služba

Senior taxi


Pomáhat našim starším občanům by mělo ve vedení obcí, měst i jejich obvodů patřit mezi zásadní priority ve službách pro občany. Jednou z těchto oblíbených služeb se stala doprava seniorů k lékaři nebo například na úřad za symbolickou cenu. Takové je Senior Taxi. Zajistili jsme pro vás, které z obcí a velkých městských obvodů tuto službu nabízejí.

Senior taxi

Zdravotnické služby On-line


Klienti Medica Group mohou pro úsporu svého času řešit banálnější problémy s doktory přes telefon nebo videochat. Ukázalo se, že na méně závažné případy, kdy doktor s pacientem pouze něco prodiskutuje, není osobní návštěva u doktora nutná a online zdravotnictví dokáže tento typ vyšetření nahradit.o

Soukromé kliniky Vás odbaví a zajistí vám takto co nejvyšší komfort. Online rezervační systémy, služby virtuální kliniky, poradenství. Zdravotnický systém poliklinik tímto zajišťuje rozsáhlou agendu, od správy zdravotnické dokumentace přes komunikaci se státními institucemi až po fakturaci a správu klientů.

Zdravotnické služby On-line

Druhý názor lékaře


Druhý názor lékaře Vám dá jistotu ve vaší léčbě. Pokud Máte nejistotu ohledně dalšího postupu vaší léčby, pokud vás napadají stejné, nebo podobné otázky, můžeme vám naše služba Druhý názor lékaře pomoci učinit jasné rozhodnutí.

Lékaři se radí s kolegy a konzultují léčbu ze všech možných stran. Může nastat situace, kdy názor pouze jednoho lékaře v daném oboru nestačí. Problém je nutné řešit napříč několika obory a poskytnout tak ucelený druhý názor. Lékařské obory se při léčbě závažných onemocnění často prolínají.l

Naši odborníci patří mezi špičky svých oborů a na rozdíl od běžné praxe mají dostatek času na pečlivé prostudování vaší dokumentace. Tím získáváte jistotu, že druhý názor lékaře maximálně zohlední individuální přístup a doporučení lékaře bude v souladu s moderními postupy v daném oboru. To vše s ohledem na současné možnosti léčby v České Republice.

Postup této služby je velmi jednoduchý. Po objednání druhého názoru lékaře obdržíte přístup do naší diskrétní zóny, dostupné online 24 hodin denně. Nahrajete k nám všechny lékařské zprávy, které souvisí s vaší léčbou, a přidáte krátký popis. Lékař tak bude mít k dispozici veškeré podklady. Do deseti dnů máte odpověď od lékaře, který se zabývá přímo vašim problémem a je v příslušném oboru expertem.

Druhý názor lékaře

Laserová a Estetická medicína


Fotofacial, ULTERA-ULTRALIFT, LPG Liftmassage, N-lite, ResurFx, Mechanický peeling, Natural skinlift, Regen Plazma, Hydrolift

V estetické a laserové medicíně je velkou výhodou možnost kombinace těchto zákroků dle individuální potřeby klienta. Kombinace přináší znásobení výsledného efektu omlazení a tím i Vaší spokojenosti s ošetřením, než kdyby se prováděly samostatně. Vějířky kolem očí, rtů či na čele, hluboké vrásky nebo povadlá kůže v obličeji, jizvy po akné či úrazu, všechny tyto projevy stárnutí kůže lze zmírnit nebo dokonce odstranit.

FOTOFACIAL

Vrásky, jizvičky po akné, rozšířené póry, pigmentové skvrnky nebo rozšířené žilky, které vytváří mapy či načervenalý vzhled obličeje, trápí mnoho našich pacientů. Na naší partnerské klinice umíme všechny tyto problémy vyřešit velmi jednoduchou komplexní metodou FOTOFACIAL, česky řečeno opětovné vyčištění pleti pomocí pulsů intenzivního světla.

Světelný puls roztříští pigmentové skvrnky, pigment se následně vylučuje na povrch v podobě šupinek, které se olupují stejně jako šupinky staré kůže. Zároveň dochází k zatavení a následnému vstřebání rozšířených žilek. V kůži navíc dochází ke stimulaci tvorby kolagenních vláken pro regeneraci kůže a k vyhlazení drobných vrásek. Efekt je okamžitý a žilky mizí přímo před očima. Kůže se projasní a pročistí, vypadá svěže a daleko méně se mastí. Zákrok je minimálně bolestivý, po ošetření může kůže lehce zčervenat, tento projev však během několika minut až hodin zmizí.

Laserová a Estetická medicína

Plastická chirurgie


 • Kosmetické a plastické operace, zákroky
 • Operace očních víček - horní
 • Operace očních víček - dolní
 • Operace nosu
 • Operace ušních boltců
 • Zvětšení rtů - permalip
 • Facelifting
 • Zvětšení prsou
 • Zmenšení prsou
 • Modelace postavy - liposukce
 • Operace převislého břicha - abdominoplastika
 • Labioplastika
 • Vyhlazení vrásek
Plastická chirurgie